Kodeks Uczciwych Praktyk Zatrudnienia ABU dla pracowników migrujących

Czego możesz oczekiwać od agencji pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej, która oferuje Ci pracę, jest certyfikowana przez ABU. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej poddaje się niezależnym kontrolom pod kątem odpowiedniego stosowania praw i przepisów. Agencja pracy tymczasowej ABU dba również o przekazywanie Ci jasnych i prawidłowych informacji na temat pracy i mieszkania w Holandii. Robi to wspólnie z agencją rekrutacyjną w Twoim kraju pochodzenia. Oprócz należytego przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych od agencji pracy tymczasowej certyfikowanej przez ABU możesz oczekiwać następujących warunków:

 • Bezpieczeństwo i zdrowie: najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników migrujących. W uzupełnieniu do przepisów ustawowych i wykonawczych w czasach koronawirusa członkowie stosują wytyczne z obowiązującego Protokołu bezpieczeństwa ABU dla pracowników migrujących dotyczącego koronawirusa.
   
 • Rekrutacja i selekcja: członkowie i ich agencje rekrutacyjne prowadzą przejrzysty proces rekrutacji, stosując się do wytycznych z załączonego Statutu uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU. Statut opiera się na Kodeksie uczciwych praktyk rekrutacyjnych (Fair Recruitment Code) Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization, ILO) i został uzupełniony o dodatkowe wytyczne.
   
 • Umowa: członkowie dbają o to, aby umowa o pracę tymczasową oraz jej integralne części były dostępne zarówno w języku niderlandzkim, jak i w języku ojczystym pracownika migrującego.
   
 • Wynagrodzenie: pracownicy migrujący i holenderscy pracownicy tymczasowi otrzymują równe wynagrodzenie za taką samą pracę, zgodnie z CAO.
   
 • Rejestracja: pracownicy migrujący są odpowiedzialni za odpowiednią rejestrację jako rezydenci lub nierezydenci na mocy holenderskiej Ustawy o podstawowej ewidencji ludności (Wet Basisregistratie Personen, BRP). Członkowie zachęcają pracowników migrujących do rejestracji jako rezydenci w Podstawowym rejestrze ewidencji ludności (Basisregistratie Personen, BRP), stosując się do następujących czterech wytycznych:
  • Członkowie aktywnie informują pracowników migrujących przed przyjazdem do Holandii o różnicy pomiędzy rejestracją dla nierezydentów (Registratie Niet Ingezetenen, RNI), a rejestracją jako rezydenci w BRP.
  • Członkowie aktywnie informują pracowników migrujących o możliwości złożenia w urzędzie gminy wniosku o rejestrację jako rezydenci w BRP po przybyciu do Holandii.
  • Członkowie występują do urzędów gmin o umożliwienie pracownikom migrującym rejestracji w BRP w miejscu ich zakwaterowania.
  • Członkowie aktywnie informują pracowników migrujących, którzy są nowi w Holandii i rozpoczęli procedurę rejestracji jako nierezydenci, o możliwości złożenia w urzędzie gminy wniosku o rejestrację jako rezydenci cztery miesiące po przydzieleniu numeru BSN i rejestracji jako nierezydenci.
    
 • Zakwaterowanie: agencja rekrutacyjna przekazuje Ci niezbędne informacje wstępne o mieszkaniu w Holandii. Zobaczysz również film animowany na ten temat. Rekruter opowie Ci o możliwościach zakwaterowania. Otrzymasz również informacje na temat warunków obowiązujących w przypadku, gdy to agencja pracy tymczasowej organizuje dla Ciebie zakwaterowanie. Możesz również poszukać zakwaterowania we własnym zakresie. Jeśli poprosisz agencję pracy tymczasowej o zapewnienie zakwaterowania, następujące informacje mają dla Ciebie znaczenie:
  • Zakwaterowanie organizowane przez agencję pracy tymczasowej ma certyfikat Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF). Oznacza to, że zakwaterowanie podlega kontroli pod kątem istotnych kwestii. Informacje na temat certyfikatu SNF oraz portalu skarg SNF można znaleźć na następującej stronie: https://www.normeringflexwonen.nl/informacje-dla-mieszkancow
  • Agencja pracy tymczasowej może obciążyć Cię kosztami zakwaterowania. Koszty te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów zakwaterowania. Agencja pracy tymczasowej może potrącić z Twojego wynagrodzenia z tytułu zakwaterowania maksymalnie kwotę w wysokości, która stanowi 25% minimalnego wynagrodzenia ustawowego. Chcesz, aby koszty zakwaterowania były potrącane od Twojego wynagrodzenia? Poproś o to agencję pracy tymczasowej w formie pisemnego pełnomocnictwa. Koszty za korzystanie z zakwaterowania przekraczają 25% wynagrodzenia minimalnego? Część kosztów za korzystanie z zakwaterowania może być w takim przypadku potrącona również z wynagrodzenia przekraczającego wynagrodzenie minimalne. Informacje na temat kosztów zakwaterowania zostaną Ci przekazane z wyprzedzeniem.
  • Przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, przedwcześnie wypowiedziało Twoją umowę? Agencja pracy tymczasowej oferuje Ci wówczas możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego na co najmniej pięć nocy. Możesz zapytać agencję pracy tymczasowej, czy można wynająć lokal mieszkalny na dłuższy okres. Nie zawsze się to udaje ze względu na niedobór mieszkań w Holandii. Agencje pracy tymczasowej ABU, które prowadzą działalność w gminach borykających się z problemem niedoboru mieszkań, wnoszą do gminy oraz instytucji mieszkaniowych o budowanie większej liczby certyfikowanych lokali mieszkalnych.
  • Możesz zawsze zapytać agencję pracy tymczasowej o ogólne informacje na temat innych możliwości zakwaterowania w regionie.
    
 • Grzywny i odszkodowania: rozliczanie grzywien na odcinku wynagrodzenia jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do wymagalnych od pracownika migrującego grzywien sądowych lub administracyjnych. Rozliczanie innych rodzajów grzywien jest zabronione. Pracownicy migrujący, którzy w wyniku celowego działania lub świadomej lekkomyślności spowodują szkodę pracodawcy lub wynajmującemu, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty naprawy uszkodzonego przedmiotu.
   
 • Informacje: pracownicy migrujący są aktywnie informowani na temat życia i pracy w Holandii przed podpisaniem umów i umów wstępnych w kraju pochodzenia. Członkowie i ich agencje rekrutacyjne stosują się przy tym do wytycznych z załączonego Statutu uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU.
   
 • Język i integracja: członkowie wskazują pracownikom migrującym na dostępne w gminie możliwości wzięcia udziału w kursach językowych.
   
 • Skargi: agencja pracy tymczasowej musi umożliwić Ci złożenie skargi. Twoja agencja rekrutacyjna lub agencja pracy tymczasowej nie spełnia zobowiązań określonych w tym dokumencie? W takim przypadku możesz złożyć w tej sprawie skargę do agencji pracy tymczasowej. Jeśli nie zostanie ona rozpatrzona, możesz złożyć skargę również w punkcie zgłoszeniowym ABU. Napisz wiadomość e-mail na adres: complaints@abu.nl. W każdym wypadku podaj w swoim zgłoszeniu nazwę agencji pracy tymczasowej i opisz swoją skargę. ABU zajmie się wówczas skargą jak najszybciej.

 

Czego może oczekiwać od Ciebie agencja pracy tymczasowej?

Zarówno od agencji pracy tymczasowej, agencji rekrutacyjnej, jak i od Ciebie oczekuje się przestrzegania zawartych ustaleń. W ten sposób wszystkie strony wspólnie dbają o dobrą współpracę.

Ważne jest, aby być odpowiednio poinformowanym na temat pracy i mieszkania w Holandii. Z tego względu rekruter prosi Cię o oświadczenie potwierdzające, że należycie poinformowano Cię o wszystkich zagadnieniach zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Źródło: ABU.nl